Hakkında – Necdet Kırhan Yazıcı
loading1
loading2

Necdet KIRHAN YAZICI

 

1975 Yılında KTÜ mimarlık fakültesinden Yük.Müh.Mimar olarak mezun oldu. Bir süre KTÜ mimarlık fakültesinde araştırma görevlisi olarak yapı bilimleri bölümünde görev yaptı, 1980 itibariyle Toplu konutlar, spor tesisleri, Eğitim yapıları, Alışveriş ve İş merkezleri, Konaklama ve rekreasyon tesisleri ve Sağlık yapıları konularında çalışmaya başladı. Bunun yanında KTÜ mimarlık fakültesinde mimari proje stüdyo çalışmalarını yönetmeye devam etti.

Bazı mimari proje yarışmalarına katıldı, ödül aldı ,KTÜ mimarlık bitirme jürilerinde ve ulusal proje yarışma jüri üyeliği yaptı. Mimarlar odası ulusal sergilerinde tasarımları sergilendi. Mimarlar odası ve akademik konferanslarda ve uluslararası mimarlık buluşmalarına konuşmacı olarak davet edildi. Muhtelif mimari dergilerde ve gazetelerde proje çalışmaları yayınlandı ve medyada haber konusu yapıldı. Bazı çalışmaları ulusal ve uluslararası sitelerde yayınlandı. Halen profesyonel mimar olarak kurucusu olduğu NKY Mimarlık Mühendislik çatısı altında yurt içi ve yurt dışı çalışmalarına devam etmektedir.


He graduated from Department of Architecture of Blacksea Technical University (KTU) as master architect-engineer in 1975. He studied as a researcher in construction sciences branch of department of architecture for a while. In 1980, he started to work on mass housing, sport facilities, education facilities, shopping and business centers, accommodation and recreation facilities and health facilities. Besides, he continued to manage architectural project studio studies in Department of Architecture of KTU.

He attended some architectural project competitions and won some awards. He attended senior design project competitions of department of architecture in KTU and some national project competitions as a juror. He presented his designs at national exhibitions of chamber of architecture. He is invited as a speaker to academic conferences, international architectural meetings and conferences of chamber of architecture. His projects are published in some architectural magazines and gazettes. Some of his studies presented in national and international websites. He continues his national and international studies in  as a professional architect under the umbrella of NKY Architects & Engineers, which he founded.

 

TASARIMDA YENİ UFUKLAR

 

           Mimarinin, bilinen asal geometrik formlara dayalı tarzların dışında yeni ve farklı tasarım kavramlarına sahip olabileceğini düşünüyoruz.

           Yenilikçi olduğunu düşündüğüm fikirleri, KTÜ / YILDIZ ÜNİVERSİTESİ BULUŞMALARI KONFERANSI KTÜ Mimarlık Fakültesinde, 03 11 2006 da ’’ Mimarlıkta Yeni Ufuklar’’ başlığı altında akademik seviyede açıklamış idim. Konferans Kayıtları Üniversite yayınlarından bulunabilir. Sonraları, 2010 İstanbul Avrupa kültür başkenti etkinliklerinde bu düşünceler yankı buldu ve bu fikirlerin etkisinde, izler taşıyan, deneysel çalışmalarım, uluslararası sergiye davet edilip sergilenmiş idi.

          Fikri basit ama hayali veya sanal bir deneyle ifade etmek mümkündür.

          Bu deneye, Kutunun Dönüşümü, diyorum.

          Şöyle: Aklınızda basit bir küp düşünün ve bu küpü küreye dönüştürmeye çalışın. Bu dönüşüm sürecinde küpün köşelerinin çöktüğünü, kenar yüzeylerinin şiştiğini, keskin çizgilerin ve yüzeylerin yavaş yavaş kaybolduğunu ve söz konusu prizmatik küpün kendi kütlesi içinde küresel hale geldiğini gözümüzde canlandırıyoruz. Bunu daha da zenginleştirebiliriz.

           Bu durumda iki farklı formun aynı kütle bütünlüğü içerisinde birbirine dönüşmesi aşamasında formlar arasında oluşan ilişki artık farklı bir geometriye sahip olup sınırsız sistemler üretebilecek kapasitededir. Getirdiği yeni kavramlar artık tasarım açısından yenilikçidir.

           Böyle bir yaklaşımda

Bütünü meydana getiren parçalar arasında tanımlanabilecek sınırlar belirsizleşir ve bulanıklaşır, parçalar arasında geçişler değişken ve süreklilik gösterir.

Bütün kendini meydana getiren parçalarına ayrılamaz, parçalar bütünün kimliğiyle bütünleşiktir.

Parçalar arasında interaktif bir ilişki vardır birinin değişmesi mekân ve biçim olarak diğerlerini de değiştirebilir. İç dış sınırı önemini kaybeder.

Bütün yeni bir kimliğe dönüşür

Sistemin kendi bütünlüğü kapsamında farklı sistemlerden yeni sistemler üretebilme yeteneğidir sağlar. Çok farklı fonksiyonlara yayılması gereken karmaşık yapıları tek bir kimlikte tanımlama imkânı verir.

Dördüncü boyutu gerçek anlamda sistemin içerisinde yer almaktadır.

           Bu yaklaşım geometrinin, asal formlarını, temel alan mimari akımların geleneksel mantığı karşılaştığımızda, çözemediğimiz sorunlara yepyeni, zengin ve sınırsız bir boyut ve çözüm getiriyor. Aynı zamanda sadece mimari tasarımı değil her türlü tasarım alanını etkileyecek potansiyeller sunuyor. Böyle bir bakış açısı yepyeni, yepyeni mimari bileşen ve malzemeleri, yepyeni yapım sistemleri, yepyeni mimari tasarım sistemlerini ve eğitim sistemlerini talep ediyor.

00-1 dönüşüm

Transformation

 

NEW HORIZONS IN DESIGN

 

            We think that architecture can have new and different design concepts other than styles based on known primary geometric forms.

            I explained the ideas that I thought were innovative at the academic level under the title of “New Horizons in Architecture” at the KTÜ / YILDIZ UNIVERSITY MEETINGS CONFERENCE at the KTÜ Faculty of Architecture on 03 11 2006. Conference Records can be found through University publications. Later, these ideas resonated at the 2010 Istanbul European Capital of Culture events, and my experimental works, bearing traces under the influence of these ideas, were invited to an international exhibition and exhibited.

           It is possible to express the idea with a simple but imaginary or virtual experiment.

           I call this experiment The Transformation of the Box.

           It’s like this: Think of a simple cube in your mind and try to turn this cube into a sphere. During this transformation process, we visualize the cube’s corners collapsing, its edge surfaces swelling, sharp lines and surfaces gradually disappearing, and the prismatic cube in question becoming spherical within its own mass. We can enrich this even further.

           In this case, the relationship formed between the forms at the stage of transformation of two different forms into each other within the same mass integrity now has a different geometry and is capable of producing unlimited systems. The new concepts it introduces are now innovative in terms of design.

           In such an approach

The boundaries that can be defined between the parts that make up the whole become unclear and blurred, and the transitions between the parts are variable and continuous.

The whole cannot be separated into its constituent parts, the parts are integrated with the identity of the whole.

There is an interactive relationship between the parts; changing one may change the others in terms of space and form. The inner and outer boundaries lose their importance.

Transforms into a whole new identity

It provides the ability to produce new systems from different systems within the scope of the system’s own integrity. It provides the opportunity to define complex structures that need to span many different functions under a single identity.

The fourth dimension is literally located within the system.

            This approach brings a brand new, rich and unlimited dimension and solution to the problems that we cannot solve when we encounter the traditional logic of architectural movements based on the primary forms of geometry. At the same time, it offers potential to affect not only architectural design but all kinds of design fields. Such a perspective demands brand new, brand new architectural components and materials, brand new construction systems, brand new architectural design systems and education systems.